Konya Valiliği
Konya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Konya Valiliği
Konya Valiliği
İl Müdürlüğü Uygunluk Başvurularında Dikkat Edilecek Hususlar

1 Başvuru Dilekçeleri
  Dilekçelerde dilekçeyi yazan ve İşletmenin Çevre Görevlisi irtibat Numarasının bulunması
Dilekçe verilen işletmeye ait Çevre görevlisi olunduğuna dair sözleşme/vekaletname eklenmesi
İzin Yönetmeliğine göre değerlendirme ve Uygunluk müracaatlarında: Kapasite Raporu, Yerleşim Planı (Emisyon ve deşarj noktalarının gösterilmesi), tesise ait alınmış olunan ÇED belgesi ve Sicil Gazete örneğinin eklenmesi
Dilekçelerde işletmenin EK-1 ve EK-2 de belirtilen yerlerinin eksiksiz belirtilmesi
Dilekçelerde adres bilgilerinin Mahalle, Sokak ve Numara bilgilerinin güncel ve tam olması 
Uygunluk müracaatlarında izin/lisans konularının tam olarak belirtilmesi
Muaf olunan (Gürültü/ deşarj/hava emisyonu vbz.) izin/lisans konularının Uygunluk müracaatı
ile birlikte yapılması
Çevre görevlisinin, Uygunluk dilekçesi verilen işyerine ait hazırladığı en son tespit raporu örneğinin uygunluk müracaat evrağına eklenmesi 
 
2 GFB 
  Geçici Faaliyet Belgesi yükleme aşamasında Başvuru formundaki bilgilerin faaliyet adresine ait olması ve güncel adres bilgilerini içermesi ve diğer belgelerdeki adresler ile aynı olması
GFB'ler sisteme yüklenirken EK kapsamları mutlaka tam olarak yüklenmeli ve verilen uygunluk belgesi ile aynı olmalı (Gerek GFB gerekse İzin aşamasında geri dönüşü mümkün olmamaktadır)
Adreslerde farklılık olması halinde eski ve yeni durumu belirten ilgili kurumdan alınan görüş yazısı (Belediye, Organize Müdürlüğü, Özel İdare)
Vaziyet planının Bakanlıkça belrtilen formata uygun olarak hazırlanması ve mutlaka emisyon/deşarj noktalarının gösterilmesi
İş akım şeması ve Proses özeti bölümünde; İşletme bilgileri kısmında kira kontratı veya tapu yüklenmesi, genel vaziyet planının Bakanlıkça belirtilen formata uygun olarak hazırlanıp emisyon ve deşarj noktalarının işeretlenmesi ve iş akım şemasında gösterilmesi  
 
Atıklar bölümünde depolama, geri kazanım veya bertaraf faaliyeti yapılmayan işletmelerde "İşletmemizde atık ara depolama , geri kazanım veya bertaraf işlemleri yapılmamaktadır" ifadesinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Tesiste oluşacak atıklar,   kodları ile beraber belirtilerek bu atık ilişkin çevre mevzuatına göre alınacak önlemlere yer verilmesi,hava emsiyonları bölümünde ise emisyon azaltıcı tedbirler hakkında bilgilere yer verilmesi,
İş akım şeması ve Proses özeti bölümünde; deşarj ile ilgili bilgilerin tam olarak açıklanması ve belgelerinin mutlaka yüklenmesi
3 İzin Dosyaları
  Dosya Ek-11 formatına mutlaka uygun olarak yüklenmeli
Belge bedeline ait olan faturanın faaliyete ait bilgiler içermesi,
 
4 Müdürlük ve İş Takibi 
  Uygunluk belgesi veya değerlendirme talep edilen başvurularda program yapılması