Konya Valiliği
Konya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Konya Valiliği
Konya Valiliği
Afet Koordinasyon ve İskan Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü : Tamer ÖNCÜ

Telefon : 0 332 224 57 10

E-Posta : tamer.oncu@csb.gov.tr

Görevleri : 

 • İskan Kanunu dâhilinde devlet eliyle iskân çalışmaları kapsamında; yerleri kamulaştırılan ailelerin, göçmenlerin ve göçebelerin iskânlarmm sağlanması ile ilgili her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak,
 • İskan Kanunu dâhilinde fizikî yerleşim çalışmaları kapsamında; köy nakli, köy toplulaştırması, köy gelişme alanı ve afet nedeniyle parçalanmış köylerin birleştirilmesi uygulamalarına ilişkin her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak,
 • İskân Kanunu uyarınca yeni yerleşim yeri olarak kullanılacak arsa ve arazileri Bakanlığın görüşü doğrultusunda belirlemek, gerekirse iskâna ilişkin kamulaştırma ve satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,
 • İskân mevzuatı kapsamında sözleşmelerin imzalanmasını ve kredilerin kullandırılmasını sağlamak, geri ödemelerin takibini yapmak, İskân mevzuatına yönelik yıllık Etüt-Proje ve Yatırım Programı teklifi yapmak,
 • TAMP'da (Türkiye Afet Müdahale Planı) Bakanlığımız hizmet görevleri olarak tanımlanan "Hasar Tespit", "Enkaz Kaldırma" ve "Altyapı" hizmet gruplarına ilişkin verilen görevleriBakanlığımız (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) ile koordinasyon içerisinde yürütmek,
 • Deprem gibi afetler sonrasında binaların ön hasar tespitleri, kesin hasar tespitleri ve itiraz hasar tespitleri ile acil yıkılacak binaların tespitine yönelik çalışmaları yapmak, afetlerde bu konularda görev alacalc kişileri tespit etmek ve yapılan işlemler hakkında Balcanhga (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) bilgi vermek,
 • Deprem gibi afetlerin yaşandığı bölgelerde su, kanalizasyon ve arıtma tesisi gibi unsurların ön hasar boyutunun belirlenmesine ve acil onarımlarının yaptırılmasına yönelik ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 • TAMP'da (Türkiye Afet Müdahale Planı) Bakanlığımız hizmet görevleri olarak tanımlanan "Hasar Tespit", "Enkaz Kaldırma" ve "Altyapı" hizmet gruplarına ilişkin mevzuatta belirtilen il düzeyindeki planları hazırlamak, güncellemek ve planların Bakanlığın görüşü doğrultusunda onaylanmasını sağlamak,
 • TAMP'da (Türkiye Afet Müdahale Planı) Bakanlığımız hizmet görevleri olarak tanımlanan "Hasar Tespit", "Enkaz Kaldırma" ve "Altyapı" hizmet gruplarına ilişkin ilgili kurumlar ile koordinasyon sağlamak, afetler sonrası ilgili kurumların envanterlerindeki araç, gereç, iş makinesi, v.b. unsurların yönlendirihnesine ve ilgili kurumlann personellerinin görevlendirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Bakanlık   performans   hedefleri   içerisinde   Şube   Müdürlüğünü   ilgilendiren   faaliyet konularının takibini sağlamak,
 • Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla birlikte veya ayrı olarak hasar tespiti, enkaz kaldırma ve altyapı çalışmalarına yönelik eğitim programları düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak, bu programların gerçekleşmesi aşamasında süreci izlemek, eğitim alan tüm personellerin envanter bilgilerini oluşturmak,
 • Türkiye Afet Müdahale Planında, Bakanlığımızın destek çözüm ortağı olduğu hizmet grupları (Enerji hizmet grubu, Yangın hizmet grubu, KBRN hizmet grubu, Tahliye -Yerleştirme ve Planlama hizmet grubu. Barınma hizmet grubu, Gıda-Tanm ve Hayvancılık hizmet grubu, Bilgi Yönetimi ve Değerlendirme hizmet grubu, Sağlık hizmet grubu, Zarar tespit hizmet grubu) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yapı Kooperatiflerinin iş ve işlemleri de bu şubede yürütülmektedir
 • İl Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak